Musica de tajikEscuchar musica de tajik 00:00 00:00
tajik Escuchar Musica Gratis 00:00 00:00

Descargar Musica de Tajik

Resultados:

Escuchar musica de tajik

 • Roxy(from Jaman Connection) Ñîëíöå Tajik Rap2:00

 • Abada Òî âàê,òå ìåçàíà äèëóò Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè3:37

 • C.K (Abada) & C.K 2 (Joni D) Ft Happy End Íàìåõîì áî òó áóäàí Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè2:58

 • Mr. JonY & Stas . Mc & RoxY Tajik Bad Boy3:17

 • C.K (Abada) Êàéô Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè3:34

 • Zomp3.ru Áåíàìèí PERSIAN MUSIC(tajik Iran Afgan-1) Zomp3.ru ïî êàéôó3:01

 • C.k.(Abada) Ft GraFF & Umear äèãàð êàñàé ÷èãàðì Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè4:31

 • Ñ.K ( Abada ) Îí è Îíà Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè2:00

 • Âàëè÷îí Àçèçîâ Õóäî÷îíàì (TajIk Music )6:10

 • C.K. (Abada) Ôàòàè Ñàôåä Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè3:01

 • R.Rap(Shah) Ft. C.K (AbadA) & Javonon Dust Medoram Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè2:57

 • äèëøîä(persian-tajik-best Song) äàð ÷àõîí ìèñëè ìîäàð4:43

 • Òàäæèêñêèé ðýï Ðýïè òî÷èêè Tajik Rap Ìàñòåð èñìàéë3:48

 • C.K. (Abada & Abad) Feat Bakha 84 GARIBAM Tajik Music òàäæèêèñòàí äóøàíáå øàáíàìè ñóðภèðàíñêàÿ ìóçûêà Tajikistan ôàðçîíàè õóðøåä íèãèíà àìîíêóëîâà íîçèÿè êàðîìàòóëëî òàäæèêñêèé ðýï Tajrap òàäæèêñêàÿ ìóçûêà äóõòàðàê òó¸íà ïàðäà êîñèì ìàíèæà äàâëàòîâà Gr.Farzin Nigina Amonkulova Valijon3:00

 • Mr. JonY(tajik)& Surayo Äóñåò äîðàì (2011)3:33

 • C.K. (Abada, Abad, Øåéõ Àðàá, Mc Donik) & Javonon (Neka) Õè¸ëóò ìî Õàïåì (Diss) Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè4:28

 • C.K (AbadA) Ft Shon Mc Ðàíãè àâàëà (ïðè ó÷. Jovid) Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè5:06

 • C.K(Abada) Ft. JiLo(Alam) Äóð àç Âàòàí Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè2:20

 • MC Jamik Ft. C.K. (Abada) Áî õàìó äàðäó ãàì (new 2o12) Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè4:05

 • C.K ( Abada ) Ðàôòè ïàðòî êàëèòîðà Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè2:49

 • Master Ismail Tajik Fighter (2015)1:35

 • Mr. Jony A.k.a Black Tajik & Mastiffelty Baby Girl3:08

 • Çàôàð÷à (Tajik House Mafia Remix) Ýé äèë Ýé äèë3:12

 • Äèëüøîä (Dilshod Tajik Musik Albom 2000) - Íèãîðàì Íèãîðàì2:56

 • Tajik Clan & ÌÑ êðîâè Íîñêè4:17

 • Áàõòè¸ð Èáðîõèìîâ Gulijonam...Tajik Music,,Tojikiston...super Music4:07

 • Amir Tajik Divoone3:47

 • O.M.F.O. Tajik Equations3:56

 • Áàõòè¸ð Èáðîõèìîâ Marvoridam...Tajik Music,,Tojikiston...super Music3:27

 • Mr. JonY Intro To The Album - Tajik Bad Boy (2011)1:52

 • Íåèçâåñòåí Ajal Ft ÑÊ (AbadA, AbaD) - áà÷àè îøèê, (.2011) Òàäæèêñêèé ðýï Ðýïè òî÷èêè Tajik Rap3:22

 • Tajik Rap Git - Gorod -23:59

 • Êàðëî (Tajik Rap) Ëèöî Ñî Øðàìîì Feat Maeztro, Áàðîí, Master I Mail, Mastah Shaff4:07

 • Áàõòè¸ð Èáðîõèìîâ Az Zeri Chodarat...Tajik Music.,Tojikiston.,super Music3:01

 • Iismail Tajik Rap-master Ismail - Tojik Bacha-23:12

 • Jamman Connection (E1k) Tajik Rap3:44

 • Jonibek & Madina Tajik-Persian Music - Jonibek & Madina Tol Ko Dlya Lyubimoi3:04

 • Guillermo Sanchez Tajik (Original Mix)5:18

 • FARZIN Ìàñòè ×àðî (Tajik Mp3)4:11

 • Áàõòè¸ð Èáðîõèìîâ Guli Man.,Tajik Music.,Tojikiston.,Tojik.,super Music4:20

 • Ashkan & Kooshan-Mastam(Tajik-Persian Club Mix) .8:49

 • Roxy(from Jaman Connection) Solnce Tajik Rap2:00

 • AVARA DJ Azeri Tajik Club Dance2:39

 • Áàõòè¸ð Èáðîõèìîâ Tu-Tu...Tajik Music...Tojikiston...super Music3:16

 • Iran-tajik-uzbek TURK-SONG DUHDARI PARI4:16

 • Dj Äèìa & Timon Tajik ÐÝÏ Tajik Versioan Exlusive Íîâûé óäàðü2:46

 • Tajik Music Àíäè Ìåäëÿê5:09

 • ((((Tajik Rap)))))VaL1SHeR Emcee,dobERman,Ïóëÿ, HoD Æàëü,÷òî ýòî ñîí(ñÒóÄèÉíàß âÅðÑèß)....4:12

 • Javlon-TAJIK RAP ía Ðóññêîì Undergrîund Ðro3:04

 • TaJiK Rido Ft Maestro B -Êòî Êàê Âûæèâàåò2:47

 • Farzin Ñè¸õ ÷àøìàê (TAJIK CLUB MUSIK)5:07

 • Airo (s1mpO) Ft C.K. (Abada) Ìîíäè äà äèëì øðàìà ïðè ó÷ Jovid Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè3:30

 • Samad Ìîí ìóñèêèðà Vk.com/c.k Abada Tajikistan Òàäæèêèñòàí Äóøàíáå Dushanbe Tajik Rap Òàäæèêñêèé ðýï ðåï Ðåïè òî÷èêè3:06

 • Áàõòè¸ð Èáðîõèìîâ Khudoyo.,Allah.,Alloh.,Tajik Music.,Tojikiston.,supre Music3:07

 • Ehson Modar Tajik Music4:44

 • Áàõòè¸ð Èáðîõèìîâ Dildor...Tajik Music..Tojikiston...super Music3:11

 • JAMAN Connection (Tajik Rap) ÑÑÑÐ4:01

 • Øàáíàìè Ñóðàé¸ ¨ð ìåîÿä (tajik National)3:01

 • Íåèçâåñòåí Masoud And Mujaheddin Moqawemat Tajik (Dari) People3:25

 • Tajik Rap ZIYO 2010 My Mother Modarjon3:24

 • SURER ICE BABY TAJIK (BOY) Hunuk Duhtar4:02

 • Áàõòè¸ð Èáðîõèìîâ Yoki Man...Tajik Music...Tojikiston...super Music3:44