Musica de gayatri mantraEscuchar musica de gayatri mantra 00:00 00:00
gayatri mantra Escuchar Musica Gratis 00:00 00:00

Descargar Musica de Gayatri Mantra

Resultados:

Escuchar musica de gayatri mantra

 • Oonagh Gayatri Mantra4:37

 • ×åðíèêîâà Ëàðèñà Ãàÿòðè Ìàíòðà Gayatri Mantra3:19

 • Carmen Rizzo Remix Gayatri Mantra (Carmen Rizzo Electronic Chill Remix)4:27

 • RadianceMatrix Gayatri Mantra Deep Meditation With Tibetan Bowls9:51

 • Shivali Gayatri Mantra3:02

 • B. Sivaramakrishna Rao Gayatri Mantra (Instrumental)5:34

 • Suresh Wadkar Ganesh Gayatri Mantra22:10

 • Sweta Jain Gayatri Mantra20:33

 • Sonu Nigam Gayatri Mantra1:46

 • Rattan Mohan Sharma Day 3 Lakshmi Pujan - Lakshmi Gayatri Mantra4:32

 • Pt. Vidya Dhar Mishra Gayatri Mantra2:06

 • Ajit Kadkade Ganesh Gayatri Mantra23:54

 • Pallavi Om Namo Vasudevay - Gayatri Mantra1:20

 • Wade Imre Morissette Gayatri Mantra5:48

 • Marco Schultz, Maha Satya Sangha Gayatri Mantra / Hari Om Tat Sat (Ao Vivo)9:38

 • Silki Agrawal Gayatri Mantra5:01

 • Suresh Wadkar Gayatri Mantra61:24

 • Willie Lewis Gayatri Mantra (Willie Lewis Electronic Yoga Remix)6:41

 • Chitra Gayatri Mantra28:07

 • Shankar Mahadevan Gayatri Mantra5:26

 • La R Andr S Gayatri Mantra7:27

 • Jonathan Goldman Gayatri Mantra1:33

 • Manose Brahma Gayatri Mantra7:45

 • Marco Schultz, Maha Satya Sangha Gayatri Mantra Feat Professor Herm Genes4:19

 • Will Blunderfield Gayatri Mantra4:36

 • Dana Boul Gayatri Mantra6:42

 • Prabhakar Pandit Om Bhu Bhurvaha Swaha (Gayatri Mantra)4:41

 • Batukraj Mishra, Aabha Mukarung & Yogita Moktan Gayatri Mantra20:56

 • Sesion Mantram Gayatri Mantra2:50

 • Daniel Fumega Gayatri Mantra47:28

 • Namaste Gayatri Mantra9:03

 • Yoga Gayatri Mantra9:49

 • Uma Mohan Maha Ganapati Mool Mantra & Ganesha Gayatri5:03

 • EXISTENCE Gayatri Mantra11:46

 • Saruba Shakti Guru Gayatri Mantra5:19

 • Deva Premal Ìàíòðà Ëþáâè Gayatri Mantra. Îäíà èç 3-õ ñèëüíåéøèõ ìàíòð â ìèðå äëÿ íàøåãî âðåìåíè Äàåò ïðîñâåòëåíèå. (Ìàíòðà òðåì ìèðàì-çåìíîìó,ñðåäèííîìó,íåáåñíîìó.Ýòà ìàíòðà-ìîëèòâà Áîãó ñ ïðîñüáîé äàðîâàòü âñå ñèëû è òàëàíòû. Ìåäèòàöèÿ ýòîé ìàíòðû èçáàëÿåò îò æ9:49

 • Gayatri Mantra Ìåäèòàöèÿ ýòîé ìàíòðû î÷èùàåò àóðó, óëó÷øàåò çäîðîâüå. Ïîìîãàåò èñïîëíèòü çàâåòíûå æåëàíèÿ, îáðåñòè ëþáîâü, èçáàâèòüñÿ îò ñòðàõîâ è ñîìíåíèé, óñòðàíÿåò ïðåïÿòñòâèÿ. Íàçûâàþò å¸ Ïåñíüþ Îñâîáîæäåíèÿ. Óðàâíèâàþùàÿ íåðàâíîå.6:21

 • Deva Premal Gayatri Mantra Âàäæðàñàòâà6:44

 • Shiuli Subaya Durga Gayatri Mantra11:29

 • Bittu Mallick Gayatri Mantra7:32

 • Deva Premal Gayatri Mantra (Om Bhur Bhuvah Suvaha)9:49

 • The Bhaktas Gayatri Mantra9:09

 • Vladimir Muranov / Deva Premal - Music Gayatri Mantra8:29

 • Shiuli Subaya Shiva Gayatri Mantra5:52

 • Uma Mohan - äåíåæíàÿ ìàíòðà Maha Ganapati Mool Mantra & Ganesh Gayatri5:03

 • Madhav Giri Gayatri Mantra6:16

 • Padma Previ Gayatri Mantra6:45

 • Ìóçûêà äëÿ ìåäèòàöèè è ìóäðûõ ìûñëåé Deva Premal. Gayatri Mantra.9:49

 • Existence & Margot Reisinger - Mantra. Mantras Of The World (2009) Gayatri Mantra11:46

 • Patrick Bernard Brahma Gayatri Mantra9:06

 • Âåëèêèå Ìàíòðû Gayatry Mantra âåëèêàÿ ìàòðà Êàëè Þãè, äàþùàÿ îñâîáîæäåíèå..Gayatri Mantra Ýòà ìàíòðà-ìîëèòâà Áîãó ñ ïðîñüáîé äàðîâàòü âñå ñèëû è òàëàíòû. Ìåäèòàöèÿ ýòîé ìàíòðû èçáàëÿåò îò æèçíåííûõ ïðîáëåì è íàïîëíÿåò Âñåëåíñêîé Ëþáîâüþ.Íàçûâàþò Ïåñíüþ Îñâîáîæäåíèÿ. Ëþ9:47

 • Hein Braat Gayatri Mantra Om Bhur Bhuvah Suvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yo Nah Prachodayaat22:42

 • Gayatri Mantra 1 (108 ïîâòîðåíèé)44:06

 • SAI GAYATRI MANTRA Om Sai Eeshwaraya Veedmahe.. Sathya Devaya Dhimahi.. Tanna Sarva Prachodayat.....62:05

 • DJ Piligrim DJ Piligrim - Ãàÿòðè ìàíòðà (Gayatri Mantra) (Official Video) ÏÐÅÌÜÅÐÀ 20164:20

 • Deva Premal Gayatri Mantra (Quardo Rossi Remix)6:21

 • Satya Sai Baba Gayatri Mantra 100873:44

 • Namaste Gayatri Mantra9:03

 • Deva Premal Gayatri Mantra (Bonus Track)9:47

 • Deva Premal Gayatri Mantra9:51

 • Oonagh Gayatri Mantra4:37

 • Íåèçâåñòåí Durga Gayatri Mantra11:29